Regulamin

   REGULAMIN FIRMY SUN-GLASS I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DANE FIRMY:

Regulamin określa zasady współpracy z firmą Sun-Glass Michał Gregotowicz, z siedzibą na ul. Warszawskiej 49/51 w Piastowie 05-820, NIP 5342160494, REGON 141876295. Biuro handlowe firmy jest zlokalizowane w Piastowie 05-820 przy ul. Warszawskiej 49/51. Korzystając z usług firmy Sun-Glass Michał Gregotowicz, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.

II. ZAWARCIE UMOWY:

Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł i usługa musi zostać szczegółowo skonfigurowana przez Klienta według jego wytycznych zaznaczonych na umowie. Wszystkie ceny podane są z podatkiem VAT w wysokości 8% (dla osób fizycznych) lub 23% (dla firm). Zamówienia przyjmowane są drogą mailową lub osobiście w biurze handlowym. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji zamówienia lub towaru powinny zostać potwierdzone również drogą mailową. W innym przypadku zmiany te nie będą uwzględniane. Oferowane produkty przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta i/lub w razie potrzeby Zamawiającego poddawane są bezpłatnej korekcie tj. np. zmiana koloru lakieru, wymiaru rodzaju szkła, czy okuć jedynie przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, a nie w jego trakcie. Realizacja zamówionego produktu następuje po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zamówienia (wyszczególnionej na umowie) na rachunku bankowym Sprzedawcy. Sun-Glass zastrzega sobie prawo do zlecania części lub całości wykonania zlecenia podwykonawcy.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Firma Sun-Glass akceptuje następujące formy płatności: gotówka i przelew bankowy. Firma Sun-Glass za zamówienie przyjęte do realizacji pobiera zadatek w wysokości 50% całości kwoty zlecenia. Zadatek można wpłacić osobiście w biurze firmy przy ul. Warszawskiej 49/51 w Piastowie lub na podany w umowie numer konta bankowego. Pozostała kwota wynagrodzenia jest pobierana od razu po wykonaniu usługi montażu i zatwierdzeniu odbioru gotówką. Przy zleceniach o wartości powyżej 15.000 pln płatności dzielone są na etapy w zależności od zakresu bądź charakteru zleconych prac. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków umowy. W przypadku, kiedy realizacja jest wykonywana wg pomiarów klienta, wymagana jest przedpłata w całości. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, w kasie firmy lub wpłacie montażystom po wykonanej usłudze. Do momentu całkowitego rozliczenia realizacji przed podpisaniem protokołu odbioru, towar pozostaje własnością firmy Sun-Glass.

IV. REKLAMACJE (towar):

Podstawową reklamacji kabin prysznicowych, parawanów, luster i innych produktów zakupionych w Sun-Glass, nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Jako nieznaczne odstępstwo rozumie się niewielkie różnice w formacie (do 2 mm na jednym boku), rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Wizualizacje wskazane na stronie internetowej i w sklepie są poglądowe. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez wyświetlacz w urządzeniu elektronicznym. Reklamacji nie podlega produkt, który uległ uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z nim lub też jego nieumiejętnego montażu (w przypadku zamówień bez usługi montażu). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (Klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę produktu na nowy. Reklamacje są przyjmowane do rozpatrzenia, jeśli Klient w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosi pisemnie (e-mailem lub pocztą) zauważalną wadę towaru czy błędną dostawę. Dobra szczelność kabin bez-ramowych jest zachowana przy zapewnieniu odpowiednich spadków w brodziku. Poszczególne modele kabin wykazują różnice, które wpływają na stopień ich szczelności. Kabiny z zastosowaniem progu aluminiowego lub z plexi są zdecydowanie szczelniejsze od modeli bez-progowych. Kabiny prysznicowe w systemie bez ramowym są przystosowane do odpływów liniowych, dobrze zaprojektowana strefa prysznicowa zapewnia dobrą szczelność kabiny, ale nie 100%. Montaż na brodziku nie zapewnia szczelności w miejscach na styku uszczelek magnetycznych i uszczelki przy zawiasowej liścia z elementami stałymi. Bezpośrednie kierowanie strumienia wody na zawiasy i uszczelki powoduje nieszczelność tych elementów, taka nieszczelność oraz nieprawidłowe przygotowanie spadków w brodziku, nie podlegają reklamacji. Szczelność kabin uzależniona jest przede wszystkim od: użycia progu lub jego braku, rodzaju zawiasów i modelu kabiny oraz przygotowania dobrych spadków w brodziku. Brak progu może skutkować w niektórych sytuacjach przedostaniem się kropli wody na zewnątrz, jednak po jego zamontowaniu szczelność wyraźnie się zwiększy. Kabiny bezramowe z progiem: Zachowana dobra szczelność, próg zapobiega wydostawaniu się wody na zewnątrz. Z czasem użytkowania kabin, ścianek prysznicowych, parawanów uszczelki mogą odsunąć się od krawędzi szkła o ok. 2 mm, powodując ich nieszczelność. W takim przypadku Klient we własnym zakresie może łatwo wyregulować uszczelki odsuwając je od krawędzi szkła. Uszczelki dają możliwość regulacji ich położenia o ok. 2 mm wg potrzeb. Klient ma obowiązek wskazanie miejsca biegu wszelkich instalacji tj. wodne, kanalizacyjne, elektryczne montażystom podczas montażu, w przypadku braku wskazania tych miejsc firma Sun-Glass nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wszelkie wiercenia blisko krawędzi muru są wykonywane na odpowiedzialność Klienta. Panele szklane podlegają reklamacji, jeżeli odstępstwo od normy wymiarowej jest większe niż 2 mm dla strony lub szkło jest uszkodzone, wydruk lub powłoka lakiernicza podlega reklamacji, jeżeli struktura jest znacząco uszkodzona (+2mm średnicy), kolorystyka, paleta barwowa nie podlega gwarancji, Klient ma prawo w cenie zamówienia żądać jednej próbki wycinku 200×300 mm w skali 1:1, każda kolejna próbka jest płatna 80 zł/ netto za sztukę. Panel szklany należy dokładnie sprawdzić przed stałym przytwierdzeniem do struktury budynku lub innego elementu, panele zamontowane nie podlegają reklamacji, wyjątek stanowi reklamacja na wykonaną usługę.  Za poprawne, zgodne ze sztuką i warunkami umowy uznaje się wykonanie zabudowy meblowej, jeżeli nie występują wady podlegające reklamacji. Dla poszczególnych akcesoriów i okuć obowiązują zasady gwarancji określone przez producenta danej pozycji. Sun-Glass montuje lustra do odpowiednio przygotowanej powierzchni przez Inwestora, tj. odtłuszczona, sucha i zagruntowana powierzchnia. Reklamacji podlegają znaczące odstępstwa od normy wymiaru (powyżej 2 mm dla jednej formatki), brak estetyki wykonania, jeżeli nie jest to naturalnym odstępstwem od normy dla poszczególnych prac i maszyn, montaż podzespołów i akcesoriów nie zgodnie z zaleceniami producenta, stosowanie nieodpowiednich łączników i mocowań. Powierzchnia pod lustrem powinna być zabezpieczona płytą G-K, gdyż świeże tynki mogą wejść w reakcję z podlewem lustra i je uszkodzić, za co Sun-Glass nie bierze odpowiedzialności. Montaż obejmuje usługę wklejenia lustra, a wykończenie luster klejonych do ściany (tj. silikonowanie, fugowanie) zostaje we własnym zakresie Inwestora. Na czas wiązania kleju, konieczne jest pozostawienie na 24 h podkładek zabezpieczających przed zsunięciem się lustra. Wyjęcie podkładek nie wymaga specjalistycznej obsługi, ta czynność należy do Inwestora. Sun-Glass nie wykonuje prac elektrycznych, nie podejmuje się również montażu puszek, gniazd, oraz opraw do kontaktów.

V. REKLAMACJE (usługi):

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zakończonej usłudze montażu, Klient zobowiązany jest o niezwłoczne zgłoszenie jej przedstawicielowi firmy Sun-Glass podczas wizyty. Klient zobowiązany jest podpisać protokół odbioru po zakończeniu montażu i rozliczyć się gotówką. W przypadku kiedy Klient odmówi podpisania protokołu po zakończonym montażu, wykonanego zgodnie ze sztuką oraz warunkami umowy, firma Sun-Glass ma prawo do demontażu wykonanych elementów na koszt zamawiającego, ponowny montaż będzie traktowany jako kolejny montaż i wyceniony tak jak montaż pierwotny, produkt po demontażu może utracić swoje właściwości, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami przy ponownym montażu. Elementy wykonywane na wymiar nie podlegają zwrotowi.

VI. WARUNKI GWARANCJI:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakończenia montażu i podpisania protokołu odbioru prac/towaru. Protokół musi zostać potwierdzony przez przedstawiciela Sun-Glass w dniu montażu/dostawy (podpis, pieczęć SunGlass, data montażu/dostawy), w przeciwnym przypadku dokument jest nieważny, a gwarancja nie obejmuje towaru. Ewentualne nieszczelności spowodowane uszczelkami i silokonem należy zgłosić maksymalnie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancja nie obejmuje:

a) Wyrobów używanych, ekspozycyjnych (widocznie naruszonych).

b) Uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów (otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp.) powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem.

c) Części ulegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. (uszczelki, silikon),

d) Czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu.

e) Wad i uszkodzeń spowodowanych montażem własnym, dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek, wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów), nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych, niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z przeznaczeniem produktu.
W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód. Towar będący przedmiotem reklamacji należy udostępnić do dyspozycji serwisu Sun-Glass.

Nieudostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę Sun-Glass do odmowy uznania reklamacji. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Sun-Glass zobowiązuje się do:

a) Dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z klientem terminie.

b) Wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

Producent nie ponosi kosztów demontażu i odpowiedzialności za konieczność uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu). Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę producenta powodują wygaśnięcie gwarancji. Reklamacje wyrobów produkowanych przez producenta należy zgłaszać na adres mailowy biuro@sun-glass.pl lub pisemnie na adres Sun-Glass, Warszawska 49/51, 05-820 Piastów. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru. W przypadku braku protokołu odbioru reklamacja klienta nie będzie uwzględniona. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy serwisant Sun-Glass stwierdzi, iż zgłoszenie reklamacyjne było niezasadne, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów w wysokości 200 zł/ brutto.

VII. WARUNKI DOSTAWY:

Zamówione towary wysyłane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedycyjnej, transportem własnym lub odbierane bezpośrednio w biurze firmy Sun-Glass, przy ul. Warszawskiej 49/51 w Piastowie. Koszt dostawy dotyczy wyłącznie wysyłek na terenie Polski. Koszt dostawy za granicę ustalany jest indywidualnie. W przypadku gdy Klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym wiążą się wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. W przypadku dostawy produktu nieodpowiadającego ustaleniom umowy powstałym z winy Sun-Glass, Klient zobowiązuje się do przyjęcia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 14 dni roboczych. W innych przypadkach Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Czas realizacji zamówienia zawiera się w przedziale 3 – 36 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku większych zamówień termin ustalany jest indywidualnie. Dostawa kurierem realizowana jest wciągu 24-48 h w dni robocze. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

VIII. OCHRONA DANYCH:

Administratorem danych osobowych podanych przez zamawiającego jest firma Sun-Glass Michał Gregotowicz z siedzibą w Piastowie (05-820) przy ul. Warszawska 49/51, NIP 5342160494, REGON 141876295.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Firma Sun-Glass Michał Gregotowicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w niniejszym Regulaminie, zmiany będą miały zastosowanie dla umów zawartych po wprowadzeniu zmian.