POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ochrona prywatności Klientów jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Klienci SUN-GLASS, mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. SUN-GLASS jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Klientów danych osobowych.

Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez SUN-GLASS  bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług SUN-GLASS oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

Klientem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z witryn, komunikacji oraz usług SUN-GLASS. (dalej jako Klient).

Administratorem danych osobowych zgromadzonych z witrynach, komunikacji oraz usługach SUN-GLASS jest SUN-GLASS MICHAŁ GREGOTOWICZ, WARSZAWSKA 49/51, 05-820 PIASTÓW, NIP 534 216 04 94, REGON 141876295 (dalej jako Administrator).

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Klienta z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Klienta oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Klienta o nowych ofertach i rabatach.

 1. ZGODA KLIENTA

Korzystanie z witryn, komunikacji oraz usług SUN-GLASS przez Klienta oznacza akceptację przez Klienta tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Klient ma, jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Klienta”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Klienta, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator informuje Klienta o możliwości wycofania zgody przed wyrażeniem przez Klienta zgody.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Klient nadal będzie korzystał z witryn, komunikacji oraz usług SUN-GLASS to działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
 2. Sposób pozyskiwania danych osobowych
 3. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Klienta

Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Klienta, poprzez:

 • wysłanie przez Klienta wiadomości, dzięki udostępnionemu w witrynach lub innej komunikacji SUN-GLASS internetowym formularzowi kontaktowego,
 • stworzenie przez Klienta konta klienta w Sklepie internetowym,
 • złożenie zamówienia na towary lub usługi w Sklepie internetowym,
 • kontaktowania się Klienta z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu.
 1. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł

Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Klienta, tj.:

poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Klienta z witryn i innej komunikacji za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Klienta,

 • od partnerów, z którymi Administrator oferuje towary oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Klientów może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:

 • Login name,
 • Imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
 • Adres do korespondencji,
 • Nr telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • NIP,
 • REGON,
 • IP komputera,
 • Dane dotyczące płatności, jeśli Klient dokonuje zakupu w Sklepie internetowym.
 • Informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące interakcji Klienta z witrynami oraz inną komunikacją SUN-GLASS.

Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Klienta, gdy jest to wymagane do realizacji złożonego zamówienia, udostępniania mu usługi konta klienta, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Klienta lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Klienta, w tym opinie oraz oceny towarów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść wiadomości.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Klienta zależy od zakresu korzystania przez Klienta z witryn i innej komunikacji online.

 1. Zamówienia, konto klienta (wykonanie umowy)

Jeśli Klient zdecyduje się złożyć zamówienie na towary lub usługi prezentowane w Sklepie internetowym, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Klientem umowy.

Jeśli Klient założy konto klienta w Sklepie internetowym Administrator wykorzystuje dane osobowe Klienta w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Klienta do konta klienta.

 1. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Klienta w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach prowadzonego Sklepu internetowego oraz świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Klientowi treści dotyczą oferowanych towarów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.

Komunikacja z Klientem dotyczy także obsługi Klienta. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Klientowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego reklamacje.

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Klienta w celu umożliwienia mu komentowania działalności, Sklepu internetowego, usług i towarów Administratora.

 1. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Klienta w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Klient wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Klientem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.

Przedstawiane Klientowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Klienta (tzw. „profilowanie”) poprzez korzystanie z:

 • danych podanych bezpośrednio przez Klienta,
 • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Klienta z witryn i innej komunikacji SUN-GLASS,
 • informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich ja pliki cookies,
 • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Klienta reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Klienta. Jednakże, w przypadku, gdy Klient kliknie w wyświetloną mu reklamę, reklamodawca zostanie o tym poinformowany.

 1. Ulepszanie Sklepu internetowego (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Klienta w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania Sklepu internetowego, oferowanych przez Administratora towarów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości.

Dane osobowe dotyczące Klientów wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania Sklepu internetowego.

 1. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Klienta w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Klientów przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Klienta zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się skorzystać z witryn i innej komunikacji, oraz ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia na towary lub usługi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania z witryn, innej komunikacji i ze Sklepu internetowego.

 1. Dokumentacja podatkowa (realizacja obowiązku ustawowego)

W przypadku, gdy Klient złoży za pośrednictwem witryn, innej komunikacji oraz Sklepu internetowego zamówienie na towary lub usługi, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych zamówień.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe Klienta są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom realizującym niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. dostawcom usług kurierskich / pocztowych, instytucjom płatniczym pośredniczącym w dokonywaniu płatności przez Klienta za złożone zamówienia na towary lub usługi;
 2. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług technicznych obsługującym infrastrukturę techniczną potrzebną do prowadzenia witryn, innej komunikacji oraz Sklepu internetowego;
 5. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. PRAWA KLIENTA

Klient ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Klient musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych funkcjonalności witryn, innej komunikacji i Sklepu internetowego lub usług oferowanych przez Administratora.

W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@sun-glass.pl Część praw jako podmiotu danych osobowych Klient może zrealizować poprzez konto klienta w Sklepie internetowym.

 1. Prawo dostępu do danych

Klient jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.

Klient ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 1. Prawo do sprostowania danych

Klient ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Klient nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Klient może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Klient ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta.

W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

 1. za zgodą Klienta lub
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
 4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 5. Prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Klient ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo do sprzeciwu

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
 3. w uzasadnionym celu Administratora.

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

 1. Prawo wniesienia skargi

Klient ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 1. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby zapewnić optymalną obsługę wizyty Klienta w witrynach, innej komunikacji i w Sklepie internetowym, umożliwić szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji i zaproponować Klientom coraz doskonalsze funkcjonalności witryn, innej komunikacji i Sklepu internetowego, a także w celach marketingowych oraz remarketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności Klienta na poszczególnych podstronach witryn, innej komunikacji i Sklepu internetowego). Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. W witrynach, innej komunikacji i w Sklepie internetowym wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Klienta. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies lub podobnych technologiach, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez Administratora technologii dostępne są w Polityce cookies.

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Klienta. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Klientów może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Klientów mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 1. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem witryn, innej komunikacji i Sklepu internetowego;
 2. w przypadku realizowania zamówień, świadczenia usług na rzecz Klienta – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
 3. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych umów;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Klientem, chyba że wcześniej Klient złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.

 1. Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Klient zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na witrynach SUN-GLASS, na stronie internetowej Sklepu internetowego lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Klientom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

 1. Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Klient może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@sun-glass.pl oraz drogą pocztową na następujący adres Sun-Glass Michał Gregotowicz, Warszawska 49/51, 05-820 Piastów.